Informácie o cezhraničnom zlúčení

01.05.2023

Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:

EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, sídlo: ul. Szelągowska nr 39, 61626 Poznań, Poľská republika, číslo REGON: 101683179, zapísaná – Národný súdny register Poľskej republiky vedený Okresným súdom – SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod  číslom KRS: 0000472178 (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“),

do spoločnosti NUSTRU, s. r. o., IČO: 55324860, so sídlom: Zelená 4453/2C-X3, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 46066/ S, ako nástupnickej spoločnosti (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“).

Zanikajúca a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnená spoločnosť“ a/alebo „Zúčastnené spoločnosti“.

Slovenská Zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť a zverejniť na webovom sídle zanikajúcej spoločnosti www.spolkizoonaslowacji.pl/EUROSIGNUM  a na webovom sídle slovenskej zúčastnenej spoločnosti www.spolocnosti.sk/EUROSIGNUM informácie, tak ako to stanovuje § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

Sídlo Nástupníckej spoločnosti ostáva na území Slovenskej republiky. Štátnym jazykom Nástupníckej spoločnosti bude naďalej slovenský jazyk. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom túto právnu formu spoločnosti upravujú na Slovensku ustanovenia §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.

Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločností ďalej, v súlade s § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Jediný spoločník poľskej Zúčastnenej spoločnosti taktiež súhlasil, v súhlase s § 59q ods. 2) Zákona o premenách, s tým, že nebude vypracovaná akákoľvek správa znalca o cezhraničnom zlúčení. Z tohto dôvodu správa znalca o cezhraničnom zlúčení nie je predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp. poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené na webovom sídle zanikajúcej spoločnosti www.spolkizoonaslowacji.pl/EUROSIGNUM  a na webovom sídle slovenskej zúčastnenej spoločnosti www.spolocnosti.sk/EUROSIGNUM a sú uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej Zúčastnenej spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločností bude vydávať notár: JUDr. Jakub Kajba, Tajovského 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, tel.: +421 48 2861012, e-mail: jakub.kajba@notar.sk.

Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľom spoločnosti NUSTRU, s. r. o. a konateľom spoločností  EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídlach oboch zúčastnených spoločností.

Dokumenty o cezhraničnom zlúčení na stiahnutie:

Všetky dokumenty o cezhraničnom zlúčení, si môžete prezrieť tu na webe alebo stiahnuť do počítača.

  • Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA –  NUSTRU, s.r.o.  — kliknúť
  • Účtovná závierka spoločnosti EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA za rok 2020 — kliknúť
  • Účtovná závierka spoločnosti EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA za rok 2021 — kliknúť
  • Účtovná závierka spoločnosti EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA za rok 2022 — kliknúť
  • Priebežná závierka spoločnosti spoločnosti EUROSIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ku dňu 30.04.2023 — dokument1, dokument2
  • Priebežná závierka spoločnosti NUSTRU, s.r.o., ku dňu 30.04.2023 — kliknúť